Kennisbank

Bodem (algemeen)

PPS Bodem is een praktisch onderzoekprogramma dat de kennis van bodem en bodemprocessen vergroot. Er worden resultaten gepubliceerd van praktijkonderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld groenbemesters en fosfaatmobilisatie in de bodem…[lees meer]

De winst van goed bodembeheer beschrijft het effect van bodembeheer maatregelen op organische stof opbouw en mate van verdichting op opbrengst en water conserverend vermogen van de bodem…[lees meer]

Leve(n) de bodem, de basis onder ons bestaan geeft een dwarsdoorsnede van de stand van de wetenschap op het gebied van de levende bodem. Uiteenlopende onderwerpen zoals “zwarte aarde” in Brazilië, de rol van bodembiodiversiteit in plantenziekten en de economie van een gezonde bodem…[lees meer]

Bodemvruchtbaarheid in 30 vragen en antwoorden geeft een breed overzicht van alle aspecten van bodemvruchtbaarheid zoals organische stof, bodemleven, bodembewerking, bodemverbeteraars, klimaatverandering, etc… [lees meer]

Kwaliteit organische stof inzichtelijk gemaakt. De verhouding tussen koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P) is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Met de Bemestingwijzer vermeldt Eurofins Agro het aandeel C in organische stof, waarmee de kwaliteit van de organische stof kan worden bepaald…[lees meer]

Aandacht voor bodemleven. In de bodem leven miljarden organismen; van -voor ons- onzichtbare bacteriën, schimmels en andere eencelligen tot duidelijk herkenbare regenwormen en engerlingen. Al deze organismen dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid, daarom werkt Eurofins Agro aan parameters om het bodemleven in kaart te brengen…[lees meer]

Productie

Via mijn percelen heeft u online toegang tot de bekende bemestings- en bodemgegevens van uw percelen en kunt u percelen met elkaar vergelijken, of het verloop in de afgelopen jaren analyseren.

Klimaat en landbouw

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en in de strijd tegen deze klimaatverandering kan koolstofopslag in de bodem een belangrijke troef zijn. Onder grasland is er nog ruimte om meer koolstof vast te leggen…[lees meer]

CO2 als link tussen bodem en atmosfeer; we weten nu dankzij landbouwonderzoeksinstituut ILVO dat een graslandbodem onder gunstig beheer evenveel koolstof (CO2) kan opslaan als een bos. Koolstof opslaan in de bodem is een van de meer beloftevolle (deel)oplossingen voor de klimaatverandering…[lees meer]

Groenvoederteelt

Grondig boeren met maïs. Omdat het runnen van een melkveehouderij steeds complexer wordt, publiceert Agrifirm hier verschillende soorten uitdagingen en geplande evenementen over het succesvol verbeteren van de bedrijfsvoering, voerstrategie en productie van het bedrijf. De onderwerpen lopen uiteen van inzicht in financiële resultaten en prestaties tot aan voerproductie en mestverwerking…[lees meer]

Teelt van sorghum als voedergewas lijkt perspectiefvol in Nederland. Een recent onderzoek keek naar de mogelijkheden om Sorghum op grotere schaal in Nederland te produceren; deze graansoort wordt al op grote schaal geproduceerd in de VS, en zou als mogelijk alternatief voor mais als diervoeding kunnen dienen…[lees meer]

Groenbemesters

Hier vindt u tips en teelthandleidingen om de ontwikkeling en het effect van de groenbemesters zo optimaal mogelijk te maken.

Grondbewerking

NKG met woelen gunstig voor gewasgroei. Het effect van vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking (NKG) ten opzichte van ploegen op de bodemkwaliteit en opbrengst…[lees meer]

Bemesting

Stikstofbemesting kan beter worden afgestemd op de kwaliteit van de bodem en de manier waarop hij wordt bewerkt. Met een gezonde bodem krijg je een beter productiepotentieel en lekt er minder stikstof naar het milieu…[lees meer]

Een nieuwe manier van bemesten, waarin rekening wordt gehouden met bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, bevalt goed voor melkveehouder Jan Out. Het verhaal van N-xt Fertilizers sprak hem aan: “De eiwitbenutting van het gras is door deze manier van bemesten veel beter geworden en mijn koeien zijn gezonder.” …[lees meer]

Veel deelnemers aan Proeftuin Veenweiden weten dat water bij mest zorgt voor een betere benutting van de mest en hogere opbrengsten. Maar hoeveel water toevoegen is zinvol? Om het effect van verschillende verdunningen van drijfmest op de benutting en grasopbrengst te onderzoeken, is een praktijkexperiment uitgezet…[lees meer]

De kans op uitspoeling van nitraat bij gebruik van runderdrijfmest is kleiner dan veelal wordt aangenomen. Die conclusie trekt onderzoeker Herman de Boer van Wageningen University…[lees meer]

Grond- en oppervlaktewater

Sinds kort kunnen een aantal deelnemers van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek de nitraatconcentratie meten in het grondwater, via een applicatie op de smartphone. De innovatie geeft daarnaast een beeld van de stikstofuitspoeling via de bodem…[lees meer]

Tijdens de Delft Software Days komt de Nitraat-app ook als iOS versie beschikbaar. De Nitraat-app wordt nu in Nederland al vrij veel gebruikt, maar een internationale testcase is nog steeds welkom. De nieuwe, grotere beschikbaarheid van de app helpt daarbij…[lees meer]

Hier vindt u de meest recente nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM): een integraal monitoringprogramma met als doel het volgen en vastleggen van de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op Nederlandse landbouwbedrijven.

Onderzoek

Magazine van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) met onder andere het kennisprogramma Lumbricus – Waterschappen aanjagers verwaarden biomassa – Klimaatbestendigheid steden – Waterkwaliteitsmaatregelen.

De Universiteit Utrecht heeft een experiment ontwikkeld waarbij theezakjes worden gebruikt om de bodemkwaliteit, door middel van het organische stofgehalte, te kunnen bepalen…[lees meer]